(cliquez ici pour version française)

Sant N A Rive swete tout kominote a yon bèl ete ak yon vakans total kapital. Li pwofite okazyon sa pou li anonse li gen 45 plas ki disponib pou moun ki vle
ranfòse kapasite yo pou yo kapab al travay osnon retounen lekòl.

Aprantisaj yo ap fèt lan kouti, kizin, òdinatè,kès anrejistrez-sèvis kliyantèl.
Enskripsyon se pandan tout mwad jiyè a. Pye kout pran devan. Plas yo ap pati tankou ti pen cho.

Si w bezwen plis enfòmasyon pou kapab enskri, pran randevou, rele Sant N A Rive nan 514-278-2157
enpi mande pou Meriama.

ANONS KOMINOTÈ

Laisser un commentaire